5 juli 2021. Zijn ‘coronavaccins’ veilig? Ook voor kinderen?

2021-07-06, kind met t-shirt

Voordat ik inga op de vragen in de titel van deze column, wil ik je vertellen wat me overkwam toen ik op 29 juni uit de krant vernam dat de Vereniging voor Kindergeneeskunde de Gezondheidsraad adviseerde om het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus uit te breiden met tieners tussen 12 en 17 jaar. Tijdens het lezen kreeg ik een brok in mijn keel, tranen in mijn ogen en ik werd overmand door een gevoel van wanhoop: Ook dat nog! Zoiets gebeurt me hoogst zelden bij een krantenbericht. De emotie was een mengeling van ongeloof, bezorgdheid, verbijstering, angst en woede.
Emoties zijn verknoopt met gedachten en achter gedachten schuilen woorden. Die kwamen dan ook gauw opborrelen. Ze liegen er niet om. Veel volwassenen hebben nu al last van de talloze, soms ernstige bijwerkingen van ‘coronavaccins’. Ook in mijn eigen omgeving hebben zich schrijnende gevallen voorgedaan: eenzijdige verlamming, hartproblemen, blindheid, zelfs overlijden, alle kort na het eerste of tweede ‘prikje’ met een van de ‘coronavaccins’.
Niemand kan weten welke effecten deze biochemische cocktails op langere termijn hebben. Ook kinderartsen weten niet wat ons over een paar jaar te wachten staat. Ook het OMT niet, verdomme. En een omhoog gevallen onderwijzer als Hugo de Jonge al heeelemaaaaaal niet! Moeten wij onze kinderen bloot stellen aan dezelfde ellendige bijwerkingen als volwassenen, aan dezelfde onbekende risico’s in de toekomst? Terwijl ze van het coronavirus weinig of niets hebben te duchten? Waren kinderartsen tot voor kort niet van mening dat ‘vaccinatie’ van kinderen tegen corona onnodig en ongewenst is? Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat zij nu aanbevelen om onschuldige kinderen te gebruiken als ‘biologisch schild’ voor de oudere bevolking tegen een voor kinderen ongevaarlijk virus? Hoe kunnen ze het over hun hart krijgen om kinderen bloot te stellen aan de risico’s van de biologische oorlogsvoering die gaande is tegen een virus dat vooral oudjes treft? Zoals ik met mijn 72 jaar. Van mij hoeft dat niet en mag dat niet. Zijn ze gek geworden?
Zelf heb ik geen kinderen, maar ik ben wel jong geweest. De jeugd heeft de toekomst. Die toekomst wordt voor een aantal argeloze kinderen met zekerheid bezoedeld als ze het toegestane Pfizer vaccin krijgen ingespoten. Nu al zijn daarvan ernstige bijwerkingen bekend die speciaal jongeren treffen. Ieder kind met een hartontsteking als gevolg van dat vaccin is er één te veel. Moedwillige aantasting van de gezondheid van kinderen is ontoelaatbaar. Dat is het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel, hetgeen strafbaar is volgens de Nederlandse wet. Het toelaten van het ‘Pfizer ‘vaccin’ voor kinderen is  alleen daaromal misdadig.
Bijna een week later kan ik nog steeds met mijn verstand niet bij het advies van de kindergeneeskundigen. Met mijn gevoel al helemaal niet. Hun advies is razendsnel overgenomen door de Gezondheidsraad en bekrachtigd door de regering. In de media is direct een gelikte campagne gestart om aarzelende kinderen en hun ouders over de streep te trekken. Zonder objectieve voorlichting, maar met eenzijdige overheidspropaganda die in de voormalige Sovjet-Unie niet zou misstaan.
Bij mij komt één woord steeds boven borrelen bij de gedachte aan degenen die deze beslissingen op hun geweten hebben: verraders. Verraad aan de kinderen die op hen vertrouwen en aan hun zorg zijn toevertrouwd.

2021-07-07, Kuldiga, mensen op straat-30 - kopie (3)

Wat is een ‘veilig vaccin’ eigenlijk?
Wellicht zat je als lezer niet op mijn emotionele uitbarsting te wachten, maar wel op een zakelijk betoog over de veiligheid van het te gebruiken Pfizer ‘vaccin’ voor kinderen. Daar gaan we het nu over hebben. Het een sluit het ander niet uit. Onze ministers voor het coronabeleid en hun adviseurs benadrukken bij ieder openbaar optreden dat de op de markt toegelaten ‘coronavaccins’ nauwgezet zijn getoetst en veilig zijn. Maar wat is ‘veilig’ eigenlijk? Over de ‘coronavaccins’ staat het volgende te lezen op de website van de Rijksoverheid: 

Veiligheid coronavaccin
Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere vaccins. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. De voordelen (de werkzaamheid van vaccins) moeten groter zijn dan de nadelen (eventuele bijwerkingen).

Prettig dat de veiligheid van deze ‘vaccins’ ook voor vadertje staat voorop staat! Dat schept vertrouwen. Maar wat wordt bedoeld met de laatste zin van dit bericht? Die is voor verschillende uitleg vatbaar. Moeten de voordelen van een vaccin groter zijn dan de nadelen voor de bevolking als geheel?. Dit betekent strikt genomen dat als corona landelijk 10.000 doden zou veroorzaken en ‘coronavaccins’ slechts 9.999 doden, de overheid het vaccin als ‘veilig’ kan bestempelen. Het redden van één persoon mag je immers een voordeel noemen. Dat is een nogal cynische interpretatie en zal hopelijk niet de bedoeling zijn.
Geldt het ‘evenwicht tussen voor- en nadelen’ dan voor elk individu afzonderlijk? Dat lijkt me sterk, want bij elk vaccin, ook tegen griep bijvoorbeeld, heeft iemand wel de pech dat er een bijwerking optreedt die erger is dan de gemiddelde symptomen van de kwaal. Dus in dat geval is elk vaccin per definitie onveilig. Dat zal stellig niet de bedoeling zijn van de overheid.
Wat betekent veiligheid dan wel? Dat is volstrekt onduidelijk. De verklaring van de Rijksoverheid dat een vaccin ‘veilig’ is, berust niet op meetbare criteria, is rekbaar als elastiek en dus niets waard.
Ik zal een redelijke middenweg bewandelen en aannemen dat het ‘opwegen van de voordelen tegen de nadelen’ geldt voor de doelgroepen van een bepaald vaccin. Die zijn voor kinderziekten immers anders dan voor een kwaal die vooral ouderen treft. In verband met het coronavirus is de doelgroep door de autoriteiten herhaaldelijk geformuleerd als ‘ouderen en zieken die een relatief grote kans hebben op overlijden of op ernstige complicaties, waardoor ze in het ziekenhuis belanden’. De opgelegde maatschappelijke beperkingen en de huidige vaccinatiecampagne zijn ook vooral bedoeld om overbelasting van de ziekenhuiszorg te voorkomen. De ‘vaccinatie’ van deze doelgroep is, voor zo ver betrokkenen dat willen, inmiddels nagenoeg voltooid. Het resultaat is een drastische daling ven ziekenhuisopnamen in deze groep. Het doel is dus bereikt. De kwetsbare groepen zijn kennelijk voldoende beschermd. Bravo! Vaccinatie van andere groepen, waaronder kinderen, is dus logischerwijs niet nodig. Iedereen kan nu ontspannen vakantie vieren.
Het tegendeel blijkt waar te zijn. Na kleinschalig, zeer kortlopend onderzoek (10 weken) door de fabrikant is het Pfizer ‘vaccin’ in Europa, en vervolgens in Nederland, ‘veilig’ verklaard voor toediening aan kinderen van 12- 17 jaar (zie ook mijn coronacolumn van 4 juli). Objectieve voorlichting aan kinderen over voor- en nadelen is volgens alle betrokkenen – overheid, medische autoriteiten, reguliere media – van het grootste belang. Wat volgt is echter een ongekende, eenzijdige campagne om tieners en hun ouders van de voordelen en de nationale noodzaak van ‘vaccinatie’ te overtuigen. Daarbij wordt geen of zeer weinig aandacht geschonken aan de mogelijke nadelen en risico’s.
Bij ‘objectieve voorlichting’ aan kinderen en hun ouders horen objectieve getallen over risico’s van een coronabesmetting voor hen, van risico’s op bijwerkingen en het benadrukken van de onmogelijkheid om toekomstige bijwerkingen in te schatten. Ik zie ze niet. Er horen geluiden bij van kritische deskundigen, zoals Dr. Carla Peeters en Prof. Pierre Capel, en van kritische organisaties als het Artsen Covid Collectief en Viruswaarheid. Ik hoor ze niet. Vandaar dat ik hier een poging waag om wat informatief tegenwicht te bieden.

Een eerste punt is dat de medische noodzaak om gezonde tieners massaal te ‘vaccineren’ tegen corona ontbreekt. Ze worden zeer zelden ernstig ziek en de sterftekrans is vrijwel nihil (in Nederland één dode onder 1.200.000 jongeren van 12-17 jaar). Ter illustratie een berekening van de overlevingskans bij coronabesmetting per leeftijdscategorie door een universiteit in Zweden.

2021-07-07, overlevingskans corona per leeftijdgroep pdf

Ten tweede is het essentieel om je te realiseren dat het belangrijkste motief voor vaccinatie tot op heden altijd was dat de gevaccineerde zelf daar baat bij heeft, net als bij alle andere medische behandelingen. Het voornaamste motief om kinderen tegen corona te ‘vaccineren’ is echter bescherming te bieden aan anderen, namelijk mensen die wel ernstige klachten van corona kunnen ondervinden. Dit is een nieuw uitgangspunt voor medisch handelen dat ethisch zeer aanvechtbaar is en waarover geen maatschappelijke discussie is gevoerd Daar komt bij dat het genoemde motief in dit geval niet eens geldig is omdat kwetsbare groepen al gevaccineerd zijn, en dus beschermd zijn tegen covid-19. Onzin dus.

Ten derde is de kans op bijwerkingen van de innovatieve ‘coronavaccins’ kort na toediening reëel en bijzonder groot in verhouding tot traditionele vaccins. Dat geldt ook voor ernstige bijwerkingen en ook voor kinderen. Ter illustratie volgt hier opnieuw een actuele samenvatting van de bij het Lareb (Landelijk registratie bijwerkingen) geregistreerde mogelijke bijwerkingen van ‘coronavaccins’ in vergelijking met het laatst gebruikte griepvaccin. Over ernstige bijwerkingen gesproken: reeds nu staat vast dat de kans dat een jongere tot 17 jaar een ontsteking aan het hart of het hartzakje krijgt na vaccinatie met Pfizer 13x groter is dan de kans op overlijden na een Covid-19-infectie (Artsen Covid Collectief, 29 juni 2021; zie ook het persbericht onder deze column). Dertien keer! Daardoor voldoet dit ‘vaccin’ voor deze doelgroep zelfs niet aan de veiligheidseisen die de overheid zelf stelt, namelijk dat  de voordelen groter zijn dan de nadelen (zie hierboven).

2021-07-07, Bijwerkingen griep en corona nieuw - kopie

Het vierde en belangrijkste punt is dat bijwerkingen op langere termijn van ‘coronavaccins’ niet zijn onderzocht en dus onbekend zijn. Negatieve effecten op termijn zijn niet denkbeeldig en gezien het grote aantal bijwerkingen kort na vaccinatie zelfs waarschijnlijk. Eerdere vaccins hebben soms nog jaren later ernstige ziekten veroorzaakt. Een bekend voorbeeld is het optreden van de ongeneeslijke hersenziekte narcolepsie, een soort slaapverslaving, na toediening van het vaccin Pandemrix tegen Mexicaanse griep in 2009. Dit is vastgesteld bij minstens 1000 kinderen in Europa, waarvan 49 in ons land. (zie voor een goed overzicht de website van EenVandaag van 13 november 2014 en 20 september 2018) (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/miljoenen-gereserveerd-voor-schikkingen-met-narcolepsiepatienten/). Pandemrix is inmiddels uit de handel genomen. Gezien het nieuwe en experimentele karakter van de vaccins is toediening ervan buiten de bekende risicogroepen voor covid-19 daarom per definitie onverantwoord. Hoe jonger de leeftijd van de gevaccineerden, hoe onverantwoorder.
Sommige deskundigen, onder meer Michael Yeadon (ex-hoofdwetenschapper bij Pfizer) schetsen zelfs een horrorscenario, waarbij enorme aantallen gevaccineerden binnen een paar jaar aan de gevolgen van de ‘vaccinatie’ zullen sterven (https://www.bitchute.com/video/JNkJg07hXKI4/). In een videoboodschap legt deze befaamde immunoloog uit hoe de verpakte spike-eiwitten in de als vaccin verkochte gentherapie op allerlei plaatsen in het lichaam een verwoestend effect kunnen hebben. De kans op desastreuze effecten wordt volgens hem bij elke nieuwe ‘vaccinatie’ groter. Hij doet een emotionele oproep aan alle kijkers om zich niet te laten vaccineren, vooral kinderen niet, in het belang van de toekomst van de mensheid.
Of dit horrorscenario nu wel of niet uitkomt, is niet van wezenlijk belang. Het andere extreem, dat er op lange termijn van de ‘coronavaccins’ niets te vrezen valt, is even onbewezen en gezien de nu al bekende bijwerkingen onwaarschijnlijk. We kennen de effecten op lange termijn eenvoudig niet en kunnen dat ook niet weten. Deze fundamentele onzekerheid over ongewenste effecten van de ‘vaccins’ op langere termijn zou voor mij voldoende reden zijn om toediening van het Pfizer ‘vaccin’ te ontraden aan iedere volwassene die niet tot een risicogroep behoort. Voor kinderen zonder extra risico is een verbod voor deze vaccinatie op zijn plaats.

Het Covid Artsen Collectief
Ik ben natuurlijk maar een amateur die coronastukjes schrijft uit betrokkenheid bij mijn medemensen, uit verontwaardiging over de disproportionele en ineffectieve maatregelen van de overheid, uit bezorgdheid over de eenzijdige berichtgeving in de media en over de apathie van veel mensen in mijn omgeving. Daarbij voel ik me vaak een roepende in de woestijn. Zeker als ik zie hoe weldenkende vrienden en lieve familieleden zich schouderophalend genetisch laten manipuleren tegen een vrij onschuldige ziekte, simpelweg omdat ze van het gezeur af willen zijn of op vakantie willen. Ik zou wel willen schreeuwen: ‘Mensen wordt nu wakker! Straks ontwaken jullie misschien in een nieuwe wereld die een nachtmerrie blijkt te zijn!’
Tijdens het schrijven van deze column kwam ik een persbericht tegen van het Artsen Covid Collectief, waarin meer dan 1500 gezondheidswerkers samenwerken, over het besluit om kinderen tegen corona te vaccineren. Ik geeft het hieronder onverkort weer. Een andere zeer inspirerende bijdrage levert de huisarts Jan Vingerhoets in een voordracht van een kwartier op Youtube. Van harte aanbevolen!

https://www.youtube.com/watch?v=ww1rZLziLAs

————————————————————————–

Artsen Collectief: “Gezonde kinderen vaccineren is onverantwoord”

juni 29, 2021

PERSBERICHT

Het Artsen Collectief is zeer bezorgd en ontstemd over het advies van de Gezondheidsraad die vandaag stelt om ‘het Covid-19-vaccin van BioNTech/Pfizer beschikbaar te stellen voor alle adolescenten van 12 tot en met 17 jaar die daarvan zelf gebruik wensen te maken’. De ruim 1.500 medische professionals van het collectief stellen: “De overgrote meerderheid van kinderen en jongeren krijgt geen of slechts milde klachten, kinderen hebben nauwelijks aandeel in de verspreiding van het coronavirus. Als kinderen voor het eerst in de historie gevaccineerd worden ‘voor een ander’, dient de veiligheid op (middel)lange termijn onomstotelijk vast te staan. Die veiligheidsdata zijn er echter nog niet. Serieuze bijwerkingen worden echter steeds meer bekend, zoals hartspierziekten (myocarditis). We weten inmiddels dat de kans dat een jongere tot 17 jaar myocarditis krijgt na vaccinatie 13x groter is dan de kans op overlijden na een Covid-19-infectie. Andere eventuele ernstige bijwerkingen zijn nog onbekend.  Dat de Gezondheidsraad aan deze feiten en de ethiek voorbijgaat, is ongelooflijk. Het vaccineren van kinderen met vaccins die nog in een onderzoeksfase zijn, is onverantwoord.”

Het Artsen Collectief roept zowel de Tweede Kamer als demissionair minister De Jonge nadrukkelijk op geen overhaaste beslissing te maken. Op 14 juni jl. stuurde het collectief hierover al een brief aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De artsen en medisch professionals uitten daarin hun bezorgdheid omtrent het advies van de Gezondheidsraad om gezonde kinderen vanaf 12 jaar tegen corona te vaccineren: “Laten we geen gok nemen met onze kinderen”.
Ook schreven de medici meerdere artikelen over hun grote zorgen, onder andere in het NRC ‘Gebruik tieners niet als immunologisch schild’ en de Telegraaf ‘Gezonde tieners inenten is omgekeerde wereld’.

Dringend beroep
Naast de politiek, doet het Artsen Collectief een dringend beroep op (kinderrechten)organisaties om in verweer te komen tegen het vaccineren van gezonde kinderen. Ook doet het collectief een dringend beroep op huisartsen, artsen en ook ouders zich goed te informeren over de voor-/nadelen van vaccineren en de bijwerkingen die (inter)nationaal naar voren komen en hierover in gesprek te gaan met (hun) kinderen: “Kinderen hebben de afgelopen anderhalf jaar veel opgeofferd en onze jeugd is de toekomst. Zij hebben nog een heel leven voor zich. Risico’s door vaccinatie moeten we uitsluiten. Wij hebben de taak onze kinderen te beschermen en hun lichamelijke integriteit niet op te offeren voor volwassenen. Dat is de omgekeerde wereld.”

————————————————————————–

ALS DEZE COLUMN JE BEVALT: GEEF HEM DOOR EN ZEG HET VOORT!!!!

1 reactie

  1. Helder en nuchter verwoord Eef! Gewoon boerenverstand zegt mij dat er hier iets niet helemaal klopt, er een “agenda” achter zit. Dat lijkt steeds meer waarheid te worden ook nog! Duidt mij e.v.a. op misdaden tegen de menselijkheid, gedwongen mee moeten doen aan een experiment, massaal gratis proefkonijn te zijn, medische discriminatie en segregatie, maatschappelijke, wel/niet geprikten en dus ook familiale verdeeldheid. D.m.v. “voordeeltjes”, privileges (of het ontzeggen van zo’n mensenrecht als boodschappen doen), chantage, druk, propaganda, media uitingen, ga zo maar door.
    Ik ben dit zó kotsbeu en er zó vreselijk klaar mee! Met mij gelukkig een heel aantal ook wakkere mensen. Van degenen die zich niet informeren, comateus raken en zich dán maar laten prikken om welke reden dan ook, zeg ik: “Best! Eigen vrije wil en eigen keuze”, maar ik neem wél alvast afscheid van hen. Zonder oordeel, want wie ben ik? Het was prettig hen te hebben gekend, maar nu moet ik verder met mijn leven en met deze oorlog. Want dát is het wel: een oorlog tussen goed en kwaad. Die rabbitholes heb ik ook al wel gevolgd. De wereld is vreselijk demonisch en smerig, daar doe ik niet aan mee en doe ALLES binnen mijn vermogen om dát te ontsluieren! En NEE: ik wil geen cyborg/transhumaan worden dat met 5G en mRNA aangestuurd of uitgezet kan worden, als dat al niet gebeurd was door de bloedklonters…
    I’d rather die standing up fighting, than “live” knelt and oppressed on my knees!
    Yvonne

    Geliked door 2 people

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: